SÀI GÒN ME KONG HỮU CƠ 20 

Chất hữu cơ: 20%
Tỷ lệ C/N: 12
Độ ẩm: 30%
pHH2O: 5

- Cải thiện cấu trúc đất, giúp đất tơi xốp hơn.
- Giúp giữ dinh dưỡng trong đất tốt, hạn chế rửa trôi.
- Tăng phát triển và ra rễ nhiều hơn.
LOẠI CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG CÁCH SỬ DỤNG
Cây ăn trái 3 - 5Kg/gốc Bón đầu vụ và giữa vụ
Lúa Lúa hữu cơ 100Kg/1.000m2 / vụ - Bón lót: 20Kg / 1.000m2
- Bón đợt 1: 20Kg / 1.000m2
- Bón đợt 2: 20Kg / 1.000m2
- Bón đợt 3: 40Kg / 1.000m2
Lúa truyền thống 20Kg / 1.000m2 / vụ - Bón lót
- Kết hợp bón NPK
Cây công nghiệp lâu năm 3.000 - 5.000kg/ ha/ lần Bón đầu vụ và giữa vụ
Cây lương thực và rau màu 100 - 200kg/ 1.000m2 Bón lót trước khi gieo trồng


1900633949